Waar komt de naam ‘Tonuso’ vandaan?

De keuze voor de naam ‘Tonuso’ voor onze organisatie is gebaseerd op twee belangrijke gedachten binnen onze werking, met name communicatie en veerkracht.

Communicatie

Binnen onze werkingen proberen we steeds te zoeken naar een ‘gemeenschappelijk’, voor ieder verstaanbare en aanvoelbare taal. Dit geldt zowel ten aanzien van onze gebruikers als ook ten aanzien van onze collega’s. Deze gedachte wordt gesymboliseerd door het feit dat ‘Tonuso’ een woord is uit het Esperanto, een taal die een poging is om iedereen eenzelfde ‘tweede’ taal aan te bieden. We kiezen hiervoor omdat het de samenhorigheid en de solidariteit benadrukt.

Veerkracht

‘Tonuso’ is het Esperanto voor ‘Veerkracht’. Veerkracht is een gegeven dat we binnen ons werk belangrijk vinden. We gaan ervan uit dat we door middel van onze begeleiding bijdragen tot het herstellen, verhogen en/of vernieuwen ervan bij de gezinnen en bij de jongeren.

Van waar komt de term ‘veerkracht’?

Bepaalde materialen bezitten de kracht om na een forse duw opnieuw hun oorspronkelijke vorm aan te nemen: zij bezitten veerkracht. Dit begrip kan je ook op mensen toepassen. Sommige mensen blijven het goed doen, ook als de omstandigheden waarin ze leven erg moeilijk zijn. Vaak zijn we verwonderd over de ‘onmogelijke’ kracht waarmee mensen het uithouden of weer rechtveren. Anderen gaan echter volledig onderuit. Het lijkt dan ook een toverformule om de veerkracht van mensen op te krikken. Alleen, toverformules bestaan niet!

Toch willen we in onze hulpverlening werken met het concept ‘veerkracht’. In de hulpverleningsliteratuur wordt steeds meer gepleit om niet klachtgericht maar “krachtgericht” te werken en empowerment, draagkracht of weerbaarheid centraal te stellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijkt bij een deel van de mensen klachten relatief weinig invloed op de kwaliteit van leven te hebben. Heel goed functionerende mensen (en systemen) hebben ook klachten, maar zij vinden manieren om hiermee om te gaan en hoeven geen ‘behandeling’. Niet de klachten maken mensen ongelukkig, maar het wegvallen van controle over deze klachten. Mensen streven dan ook niet altijd naar vermindering van klachten maar naar het ontwikkelen van controle, sociaal-maatschappelijk integratie en geluk.

Steeds vaker duikt in dit verband de term ‘veerkracht’ op. Veerkracht wordt omschreven als “het proces of de mogelijkheid tot succesvolle aanpassing ondanks bedreigende omstandigheden”( ). Het heeft betrekking op hoe en waarom mensen zich onder moeilijke omstandigheden staande houden of er toch weer bovenop komen.

Veerkracht kan worden verbonden met draaglast en draagkracht. Bij draaglast denken we aan risicofactoren die de kans op problemen vergroten. Ze worden gevormd door een biologisch verankerde en/of maatschappelijke kwetsbaarheid, stressoren uit het verleden of heden die daarop inspelen, en onvoldoende of inadequate vaardigheden om hiermee om te gaan. Bij draagkracht denken we aan beschermende factoren die draaglast verminderen of onder controle houden. Ook hier gaat het om biologisch verankerde, maatschappelijke, historische of actuele hulpbronnen en effectieve vaardigheden. Veerkracht is dus het dynamisch vermogen om enerzijds te signaleren dat de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord raakt en anderzijds de draagkracht te activeren om de balans te herstellen. Veerkracht uit zich door daadkrachtige acties die vermindering van of controle op draaglast tot doel hebben.

Uit onderzoek blijkt dat 5 factoren hierbij belangrijk zijn:

  • zich gedragen weten en kunnen terugvallen op een netwerk van sociale ondersteuning;
  • zin kunnen geven aan zijn leven: greep hebben op zijn leven en perspectieven zien;
  • (sociale) vaardigheden hebben die een gevoel geven van controle over wat er in het leven gebeurt;
  • een gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en geloof in zichzelf;
  • kunnen lachen, relativeren (humor).

Door ons hulpverleningsaanbod hopen we de veerkracht van jongeren en gezinnen te vergroten, zodat ze het langer vol kunnen houden.

Ook bij hulpverleners en de organisatie waarbinnen zij functioneren is dit gegeven aanwezig. Werken in de sector van de bijzondere jeugdbijstand vereist heel veel draagkracht om met gezinnen en jongeren die vaak zware lasten en kwetsuren te dragen hebben, aan de slag te gaan. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij zich veerkrachtig opstellen tav hun cliënten, de context en andere samenwerkingspartners. Aanklampende hulpverlening op maat houdt in dat je je als hulpverlener als een duizendpoot beweegt binnen het aangegane hulpverleningsproces. Dit vereist enorm veel flexibiliteit en het vermogen om je aan te passen aan het cliëntsysteem: veerkracht.

Ook een organisatie dient over voldoende veerkracht te beschikken om een goed bestuur uit te bouwen, alle haar door de overheid opgelegde taken waar te maken en medewerkers te ondersteunen in hun werk.

Maatschappelijke zetel

‘Tonuso’ is een vzw en heeft als maatschappelijke zetel:
Bergensesteenweg 534
1070 Brussel
ON 0449.971.815
Tel. 02-521.07.68
Fax 02-521.24.83
Mail ons

Contact

Ben je geïnteresseerd in een job, stuur dan een motivatiebrief en CV en vermeld voor welke functie je geïnteresseerd bent.
Ben je op zoek naar een stageplaats, contacteer dan de coördinator van de afdeling waar je graag je stage zou doen. Je vindt de info onder het tabblad ‘team’ bij elke afdeling.
Wil je iemand van onze medewerkers bereiken, kijk dan even bij de informatie over de werkingen, tenzij je een van volgende mensen wil bereiken:

Directie-team
Kris De Koninck, Algemeen Directeur
Mieke Parmentier, Hoofd Personeel & Administratie
Steven Troost, Hoofd Financiën & Facility
Bieke Vander Cruys, Hoofd Hulpverlening & Kwaliteit

Administratieve medewerkers van de vzw
Hilde Bogaerts
Geno Panne

ICT-ondersteuning
Luc Blommaert

Logistiek
Mostafa Doukkali

Funding

Financiële ondersteuning van onze afdelingen bij de organisatie van extra sportactiviteiten, kampen maar ook van kleine attenties voor de kinderen rond de feestdagen zijn van harte welkom. Stortingen kunnen uitgevoerd worden via onderstaande knop of via rekeningnummer BE24 7340 3129 5138. Mogen wij u vragen om te vermelden dat het een gift betreft aub. (Bedragen boven 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.)
.