Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp

‘Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp’ is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Wij zijn erkend door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn voor de begeleiding van 163 kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar, hun gezin en hun context.

‘Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp’ bestaat uit drie afdelingen, verspreid over Brussel en Halle-Vilvoorde:
‘De Kom-aid’ in Anderlecht,
‘De Plan-aid’ in Jette, Molenbeek en Laken en
‘De Magn-aid’ in Asse.

Werking

Onze hulp wil de leefsituatie van de jongere en zijn gezin helpen verbeteren. Daar kunnen we 4 verschillende vormen van hulp voor inzetten, ook wel modules genoemd.

Contextbegeleiding (CB)

Deze begeleiding richt zich op de jongere en zijn (brede) omgeving.

Contextbegeleiding houdt in dat er begeleidingscontacten zijn met

 • het kind/de jongere zelf : individuele begeleiding);
 • zijn gezin (moeder en/of vader, stiefouders, …) : gezinsbegeleiding;
 • zijn bredere context, zoals bijv. broers en zussen, familie, school, andere hulpverleningsdiensten, kennissen, buren, iedereen die betrokken is en een vorm van steun kan betekenen voor de jongere
  en zijn gezin : contextbegeleiding.

Onze begeleiders komen aan huis, er kunnen ook gesprekken doorgaan op de afdeling zelf.
We maken samen concrete doelen.
De vorm en de intensiteit van de begeleiding kan variëren afhankelijk van de situatie. Dat betekent dat begeleiders soms verschillende keren per week langs komen bv bij crisis of hoge nood. Soms komen ze maar tweewekelijks als de situatie rustiger is.
Elke jongere, en zijn gezin, die bij ons in begeleiding is krijgt Contextbegeleiding, dus ook kinderen en jongeren in Verblijf of Dagbegeleiding.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW)

Jongeren vanaf 17 jaar die niet meer thuis, in een pleeggezin of voorziening kunnen of willen wonen, begeleiden we via CBAW.
Deze hulp richt zich op het uitbouwen van een leven op eigen benen. De focus ligt op het verhogen van hun zelfstandigheid. Dat gebeurt meestal op verschillende terreinen zoals praktische steun bij administratie en huishouden, helpen uitbouwen van steun in de omgeving, emotionele steun.
We gaan samen met de jongere op zoek naar welke toekomstperspectieven hij heeft en hoe hij die kan bereiken.

Dagbegeleiding

Dagbegeleiding is een aanbod in groep voor jongeren tussen 6 en 18j. Na de schooluren (16u-19u) en tijdens schoolvakanties (9u-17u) komen de kinderen naar onze dagcentra. De afstand met de woonplaats en de school moet dus goed te overbruggen zijn.

De groep biedt de jongere leerkansen zoals (sociale) vaardigheden oefenen, zelfbeeld versterken en talenten ontwikkelen. De groep kan ook een rustplek zijn voor de jongere.

Op schooldagen voorzien we in huiswerkbegeleiding. Op vakantiedagen worden er activiteiten aangeboden.
Hoeveel dagen het kind naar de groep komt kan variëren en is afhankelijk van de situatie.
Elke dag wordt een eenvoudige maaltijd aangeboden.

Verblijf

Kinderen en jongeren kunnen ook bij ons wonen, waardoor we een dubbele opdracht hebben:

 • de begeleiding van de jongere, zijn gezin en breder netwerk (CB);
 • het delen/overnemen van (een deel van) de zorg van de ouders voor hun kinderen.

Beide opdrachten realiseren we maximaal samen met de ouders en in samenspraak met de jongere. Samen bekijken we wat elke jongere voor zijn toekomst nodig heeft. Waar mogelijk en wenselijk werken we samen aan een terugkeer naar huis. Is dit geen optie, dan verkennen we in dialoog andere leefvormen. Oudere jongeren kunnen bijv. ook doorgroeien naar Contextbegeleiding ifv autonoom wonen.
Aangezien ook hier hulp op maat centraal staat, is er een grote variatie aan verblijfsvormen op de verschillende afdelingen aan : leefgroepen voor adolescenten (een meisjes- en een jongens leegroep), gemengde leefgroepen met jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar, kamertraining, … Ook de aanwezigheid van de jongere in de leefgroep kan verschillen (van 1 of enkele nachten per week tot alle nachten) afhankelijk van wat het gezin en de jongere op dat moment nodig heeft.

Ondersteunende hulp :

Crisisopvang en Time-Out

In de mate van het mogelijke voorzien we ook crisisopvang. We hebben 1 verzekerde plek (d.w.z. dat we hier een bed vrij voor vrij houden) voor een adolescente jongen in ‘De Grote Kom-Aid’ maar kunnen ook in de andere groepen af en toe een crisisopvang doen. We werken hiervoor samen met de meldpunten Crisishulp Brussel en Vlaams Brabant.
Onze verblijfsgroepen bieden Time-Out periodes aan voor jongeren van andere voorzieningen. Jongeren kunnen door elders kort te verblijven even op adem komen, net als het team dat hen begeleidt, om nadien weersamen verder te kunnen.

Try-Out

Try-Out is een module ondersteunende begeleiding. Jongeren die op school en/of in de leefgroep uitvallen kunnen terecht bij Try-Out. Try-Out vangt hen 2 à 3 dagen per week op om samen uit te zoeken welke hun toekomstperspectieven zijn op schools vlak (ondersteunende module).

Try-Out heeft een werkplek in Vilvoorde en één in Brussel;
Try-Out staat ook open voor jongeren die niet begeleid worden door Tonuso.

Klik hier voor de folder van ‘Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp’ (pdf)
Klik hier voor de folder van Rechtstreeks Toegankelijkheid Contextbegeleiding (pdf)

Doelgroep

Onze doelgroep is :

 • gezinnen die nood hebben aan ondersteuning in het waarmaken van hun opvoedingsopdracht thuis;
 • gezinnen die nood hebben aan het delen van hun opvoedingsopdracht;
 • gezinnen bij wie het noodzakelijk wordt geacht dat (een deel van) hun opvoedingszorg wordt gedeeld of (tijdelijk) overgenomen bijv: door de jeugdrechtbank;
 • jongeren met moeilijkheden die nood hebben aan een vorm van (intensieve) begeleiding;
 • jongeren die een zelfstandig leven wensen uit te bouwen.

Hoe werken we?

De Begeleiding is gebaseerd op de kernwaarden van onze visie

 • Bouwen op krachten
 • We zetten in op de krachten van de jongere, zij gezin en zijn omgeving.
  We verkennen uitgebreid wat de sterke punten zijn en wat de juiste vragen zijn van iedereen om duidelijk te krijgen welke hulp en steun gewenst wordt.
  Als er een jeugdrechter betrokken is doen we dat uiteraard rekening houdend met zijn vragen. Samen maken we een plan met concrete duidelijke doelen.
  Doorheen heel het traject sleutelen we samen verder aan dit plan

 • Maatwerk
 • Elke hulpvraag is anders: we zetten onze meest gepaste module in en bieden die aan in een intensiteit en op een wijze die aansluit bij de vraag van het gezin.

 • Betrouwbaar
 • We zijn open en eerlijk in onze communicatie en zijn betrouwbaar in onze steun.
  Doorheen heel het traject proberen we te zorgen voor een vaste aanspreekfiguur.

 • Samenwerken
 • Steun binnen het eigen netwerk is bijzonder belangrijk; we helpen dit uitbouwen.
  Daarnaast zijn er vaak verschillende diensten betrokken zoals de school, het CLB, OCMW of CAW, jeugdrechtbank of OCJ …
  We werken graag samen zodat we tot een duidelijk afgestemd hulpverleningsplan kunnen komen.

 • Geëngageerd
 • We laten een jongere of gezien niet gauw los. Als het samenwerken of samenleven in de groep niet goed lukt, blijven we zoeken naar wegen om dat mogelijk te maken.

  De begeleiders in Tonuso worden meegenomen en getraind in de denkkaders die we onderschrijven: het oplossingsgericht, systemisch, contextueel denken met onder meer de methodieken ‘geweldloos verzet’ en ‘opgroeien in veiligheid’.

  Hoe kom je bij Tonuso in begeleiding?

  De instroom in ‘Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp’ is verschillend naargelang wat je nodig hebt (de module):

  1.Contextbegeleiding en Dagbegeleiding
  Deze modules zijn ‘rechtstreeks toegankelijk’ (RTJ).
  Dit betekent dat deze vorm van begeleiding vrij kan worden ingezet op vraag van gezin zelf en/of na doorverwijzing van andere diensten, zoals CLB, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), K&G,…
  In situaties van verontrusting kan ook de jeugdrechtbank, het OCJ (ondersteuningscentrum jeugdzorg) of een VK (vertrouwenscentrum kindermishandeling) een gezin naar ons verwijzen.
  De aanmelding gebeurt best bij de afdeling van Tonuso, die zich het dichtst bij de woonplaats van het gezin bevindt.
  We werken met een wachtlijst omdat er vaak meer vraag naar hulp is dan onze dienst kan bieden.

  2. CBAW (Contextbegeleiding ifv autonoom wonen), Kamertraining en Verblijf
  Deze modules zijn NIET rechtstreeks toegankelijk (NRTJ).
  Aanmeldingen verlopen via de Intersectorale Toegangspoort.
  Het is de hulpverlener uit de eerste lijn (CLB, CAW, ziekenhuis..) die alle documenten moet invullen om de vraag te motiveren bij de Toegangspoort. Het is vervolgens aan de Toegangspoort om te beoordelen of en zo ja, welke hulp uit de NRTJ kan of moet worden ingezet. Dit kan eventueel in combinatie met hulp uit de RTJ.
  In situaties van verontrusting kunnen de betrokken diensten, JRB, OCJ, VK, wel een bepaalde module opleggen, maar de Toegangspoort zal ,instaan voor de toewijzing aan de meest geschikte organisatie.